پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیامک - اس ام اس تبلیغاتی
  وب سرویس سامانه ارسال پیامک

وب سرویس سامانه ارسال پیامک

با استفاده از وب سرویس شما میتوانید بدون ورود به سامانه و از طریق وب سایت , پورتال و یا وبلاگ خود اقدام به ارسال پیامک نمایید

 کلیه ماژولهای سامانه براساس وب سرویس نوشته و یا تنظیم شده اند .  وب سرویس SMS-TNT.ir از 12 متد پشتیبانی می نماید .  این متد ها جهت عملیات های ارسال پیامک , دریافت لیست پیامک های دریافتی , دریافت گزارش پیامک های ارسالی , افزودن شماره به دفترچه تلفن , بررسی شماره موبایل در بلک لیست مخابرات , میزان موجودی و دریافت اطلاعات یک کاربر مورد استفاده قرار میگیرد . 

برای استفاده از وب سرویس باید ابتدا آدرس زیر را به عنوان فایل اصلی به برنامه معرفی نمایید :

آدرس وب سرویس :  http://www.SMS-TNT.ir/webservice/smsService.php?wsdl

در زیر متد ها و نحوه استفاده از هر متد شرح داده شده است . 


نام متد sms_send :

برای ارسال پیامک از طریق وب سرویس استفاده خواهد شد . این متد 8 پارامتر ورودی دریافت میکند که شامل : username , password , sender_number , reciever_number , note , ersal_flash,  onlysend , date خواهد بود . 

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
username String نام کاربری مورد استفاده در سامانه پیامک  [اجباری]
password String رمز عبور مورد استفاده در سامانه پیامک [اجباری]
sender_number String شماره ارسال کننده در سامانه پیامک  [اجباری]
reciever_number String شماره دریافت کننده پیامک  [اجباری]
note String متن پیامک ارسالی  [اجباری]
ersal_flash String آیا پیامک به صورت فلش ارسال شود یا خیر ( مقدار true یا false دریافت می کند ) [اختیاری]
onlysend String جهت ارسال سریع بدون وقفه در زمان ارسال پیامک ( ارسال پیامک با تاخیر 15 ثانیه به مشترک انجام خواهد شد) [اختیاری]
date String تاریخ ارسال پیامک ( مورد استفاده جهت پیامک های ارسال در آینده ) [اختیاری]
پارامتر های بازگشتی
Return value String

اگر String برگشتی با error شروع شود به معنی رخ دادن خطاست که علت خطا نیز در String موجود می باشد.
در صورت دریافت عدد به معنی ارسال موفق پیام بوده وباید این عدد را برای دریافت دلیوری ذخیره نمایید.

 


نام متد send_sms_array :

برای ارسال پیامک از طریق وب سرویس و دریافت اطلاعات به جای دریافت تک به تک به صورت آرایه دریافت می شوند . کلیه پارامتر های ورودی دقیقا مشابه متد send_sms خواهد بود . 

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
username String نام کاربری مورد استفاده در سامانه پیامک  [اجباری]
password String رمز عبور مورد استفاده در سامانه پیامک [اجباری]
sender_number String شماره ارسال کننده در سامانه پیامک  [اجباری]
reciever_number String شماره دریافت کننده پیامک  [اجباری]
note array متن پیامک ارسالی  [اجباری]
ersal_flash String آیا پیامک به صورت فلش ارسال شود یا خیر ( مقدار true یا false دریافت می کند ) [اختیاری]
onlysend String جهت ارسال سریع بدون وقفه در زمان ارسال پیامک ( ارسال پیامک با تاخیر 15 ثانیه به مشترک انجام خواهد شد) [اختیاری]
date String تاریخ ارسال پیامک ( مورد استفاده جهت پیامک های ارسال در آینده ) [اختیاری]
پارامتر های بازگشتی
Return value array

Index اول state می باشد که اگر ok نباشد شامل متن خطا می باشد .
در اندیس smsid آرایه ای از ID پیامک های ارسالی می باشد که برای delivery باید ذخیره گردد.

 


نام متد  sms_postalcode_count :

جهت دریافت تعداد شماره های موجود در یک کدپستی در یک استان مورد استفاده قرار می گیرد . 

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
postalcode int کدپستی مورد نظر شما (مثل 81896) [اجباری]
ostan String نام استان مورد نظر به انگلیسی مثل tehran - esfahan - shiraz , ...  [اجباری]                                                 
پارامتر های بازگشتی
Return value int

تعداد شماره های موبایل موجود در آن منطقه کدپستی

 


نام متد is_number_in_blacklist :

برای شناسایی یک شماره موبایل از نظر این که آیا این شماره در لیست سیاه مخابرات وجود دارد یا خیر استفاده می شود . 

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
number int شماره موبایل موردنظر شما [اجباری]                                                                                 
پارامتر های بازگشتی
Return value int

  0 : بلک لیست نیست
  1 : بلک لیست هست

 


نام متد sms_credit :

جهت دریافت میزان اعتبار پنل استفاده می گردد. مقدار بازگشتی به ریال خواهد بود . 

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
username String نام کاربری مورد استفاده در سامانه پیامک  [اجباری]                                                                        
password String رمز عبور مورد استفاده در سامانه پیامک [اجباری]                                                 
پارامتر های بازگشتی
Return value int

میزان اعتبار به ریال

 


نام متد sms_user_info :

برای دریافت اطلاعات کاربر موردنظر استفاده می گردد . مقداربازگشتی به صورت آرایه خواهد بود .

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
username String نام کاربری مورد استفاده در سامانه پیامک  [اجباری]                                                                        
password String رمز عبور مورد استفاده در سامانه پیامک [اجباری]                                                 
پارامتر های بازگشتی
Return value int

آرایه ای از اطلاعات کاربر

 


 

نام متد  sms_deliver :

استعلام وضعیت پیامک با شناسه ارسال شده 

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
smsid String نام کاربری مورد استفاده در سامانه پیامک  [اجباری]
پارامتر های بازگشتی
Return value int

  0 : ارسال شده به مخابرات
  1 : رسیده به گوشی
  2 : نرسیده به گوشی
  3 : نرسیده به مخابرات
  5 : لیست سیاه
  6 : ارسال در آینده
  8 : رسیده به مخابرات                                                                                                   
  9 : بازگشت هزینه به دلیل ترافیک مخابرات

 


نام متد  sms_deliver_with_array_of_smsid :

جهت دریافت وضعیت پیامک ها به وسیله آرایه ای از smsid ها

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
smsid_arr array آرایه ای از smsid ها
Dargah String درگاه ارسال
پارامتر های بازگشتی
Return value array

هر کدام از اندیس های آرایه مقادیر زیر را ممکن است شامل گردد :
  0 : ارسال شده به مخابرات
  1 : رسیده به گوشی
  2 : نرسیده به گوشی
  3 : نرسیده به مخابرات
  5 : لیست سیاه
  6 : ارسال در آینده
  8 : رسیده به مخابرات                                                                                                   
  9 : بازگشت هزینه به دلیل ترافیک مخابرات

 


نام متد  sms_add_number :

برای افزودن شماره جدید به دفتر تلفن کاربر استفاده می گردد . 

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
username String نام کاربری مورد استفاده در سامانه پیامک  [اجباری]
password String رمز عبور مورد استفاده در سامانه پیامک [اجباری]
Number String شماره همراه شخص [اجباری]
fullname String نام کامل مربوط به شخص [اجباری]
catid int شناسه دسته بندی هدف که شخص در آن قرار خواهد گرفت .[اجباری]
gender String جنسیت شخص ( خانم / آقا ) 
fullname_en String نام شخص به انگلیسی
gender_eng String جنسیت شخص به انگلیسی ( Mr/Miss) 
پارامتر های بازگشتی
Return value String

اگر خطا بدهد متن خطا را در یک String برمی گرداند وگرنه ok برمی گرداند.

 


نام متد  sms_receive_list_array :

جهت دریافت پیامک های دریافتی

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
username String نام کاربری مورد استفاده در سامانه پیامک  [اجباری]
password String رمز عبور مورد استفاده در سامانه پیامک [اجباری]
Number String شماره خط اختصاصی کاربر مورد استفاده در سامانه پیامک  [اجباری]
catid int شناسه دسته بندی پیامک های دریافتی
start int شناسه شروع لیست پیامک ها
perpage int تعداد پیامک های دریافتی در هر صفحه
read int نشانه گذاری پیامک ها به صورت خوانده شده (0 خوانده نشده ، 1 خوانده شده ، 1- همه )
پارامتر های بازگشتی
Return value array

مقدار بازگشتی این متد آرایه ای از پیامک هاست که بعدهای این آرایه شامل موارد زیر می باشد :
Id
Send_number
Receive_number
Date
Catid
Note

  


نام متد sms_send_bulk_5000 :

برای ارسال پیامک به بانک تفکیک جنسیت و رده سنی همراه اول از طریق شماره های 5000 می باشد .

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
username String نام کاربری مورد استفاده در سامانه پیامک  [اجباری]
password String رمز عبور مورد استفاده در سامانه پیامک [اجباری]
sender_number String شماره ارسال کننده در سامانه پیامک  [اجباری]
bankid String شماره بانک نهایی که از متد دیگری بدست می آید [اجباری]
note String متن پیامک [اجباری]
date int تاریخ ارسال پیامک ( مورد استفاده جهت پیامک های ارسال در آینده ) [اختیاری]
record_start String شماره رکورد شروع [اجباری]
receiver_number String تعداد دریافت کنندگان [اجباری]
gender String جنسیت
receiver_number_kind String دائمی یا اعتباری
age_start String شروع سن
age_end String پایان بازه ی سنی
receiver_number_prefix String پیش شماره موبایل تا 4 رقم مثل 9131
request_uniqueid int شماره درخواست
پارامتر های بازگشتی
Return value String

اگر خطا بدهد متن خطا را در یک String برمی گرداند وگرنه ok برمی گرداند.

  


نام متد sms_count_bulk_5000

برای مشخص کردن تعداد شماره های موجود در یک شهر با فیلترهای جنسیت ، سن ، دائمی یا اعتباری و پیش شماره می باشد .

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
bankid String شماره بانک نهایی که از متد دیگری بدست می آید [اجباری]
gender String جنسیت
receiver_number_kind String دائمی یا اعتباری
age_start String شروع سن
age_end String پایان بازه ی سنی
receiver_number_prefix String پیش شماره موبایل تا 4 رقم مثل 9131
پارامتر های بازگشتی
Return value String

اگر ok بدهد در پارامتر number تعداد رابرمی گرداند اگر no باشد درپارامتر note متن پیغام خطا را برمی گرداند.

 


نام متد sms_count_bulk_5000

این متد برای برگرداندن نام شهرستان مقصد وبدست آوردن پارامتر bankid در 2 متد دیگر می باشد .

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
parentid int مقدار 1 برای بانک تفکیک جنسیت ، 2 برای بانک تقسیمات کشوری دائمی ، 5 برای بانک کدپستی کشوری و id بدست آمده از اجرای همین متد برای بدست آوردن bankid.
پارامتر های بازگشتی
Return value String و array

اگر ok ، state بود در بعد name از پارامتر bank نام استان را انتخاب و از بعد id همین پارامتر id استان را دوباره به عنوان parented به متد ارجاع داده و همین روال را برای انتخاب شهرستان طی می کنیم که در این مرحله id بدست آمده همان 2bankid متد دیگر می باشد.

 

"SMS" با این سه حرف جادویی تمام نیازهای شخصی و سازمانی خود را برآورده سازید.

                                  SMS-TNT                                 

آموزش پنل

کدپستی استان ها

نقشه شهرها

بلک لیست مخابرات

شماره حساب

TeamViewer 6

Mozilla Firefox

Web Service